วันนี้ ฉันมาเข้าเรียน!!

ระเบียบการเรียนเพื่อจะได้เข้าสอบเลื่อนขั้นสาย “ต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 50% ที่ทำการลงทะเบียนเรียนไว้**

คลาสเรียนรวม 16 ครั้ง/เดือน  ต้องมาเรียนไม่ต่ำกว่า 8 ครั้ง/เดือน

วันนี้ ฉันมาเข้าเรียน!!

ระเบียบการเรียนเพื่อจะได้เข้าสอบเลื่อนขั้นสาย “ต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 50% ที่ทำการลงทะเบียนเรียนไว้**

คลาสผู้ใหญ่ 8 ครั้ง/เดือน  ต้องมาเรียนไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง/เดือน 

วันนี้ ฉันมาเข้าเรียน!!

ระเบียบการเรียนเพื่อจะได้เข้าสอบเลื่อนขั้นสาย “ต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 50% ที่ทำการลงทะเบียนเรียนไว้**

คลาสเด็ก 4 ครั้ง/เดือน  ต้องมาเรียนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง/เดือน 

วันนี้ ฉันมาเข้าเรียน!!

ระเบียบการเรียนเพื่อจะได้เข้าสอบเลื่อนขั้นสาย “ต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 50% ที่ทำการลงทะเบียนเรียนไว้**

คลาสนักกีฬา 4 ครั้ง/เดือน  ต้องมาเรียนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง/เดือน 

วันนี้ ฉันมาเข้าเรียน!!

ระเบียบการเรียนเพื่อจะได้เข้าสอบเลื่อนขั้นสาย “ต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 50% ที่ทำการลงทะเบียนเรียนไว้**

คลาสไอดอล 4 ครั้ง/เดือน  ต้องมาเรียนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง/เดือน